Curtea Constituțională a afirmat că excluderea unor beneficiari de pensii de invaliditate de la aplicarea indicelui de corecţie „nu este justificată în mod obiectiv şi raţional”.

„Curtea observă că la data stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit Legii nr.263/2010, atât pentru persoanele care au obţinut pensie de invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000, cât şi pentru cele care au obţinut acelaşi tip de pensie în temeiul Legii nr. 263/2010, se va avea în vedere stagiul complet de cotizare prevăzut de această din urmă lege. Aşa fiind, persoanele care au obţinut pensie de invaliditate potrivit legislaţiei anterioare nu beneficiază de niciun avantaj obţinut în temeiul Legii nr. 19/2000, astfel încât excluderea acestora de la aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu este justificată în mod obiectiv şi raţional”, se arată în Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019.

Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepția fost ridicată de opt persoane cu prilejul soluționării unor cauze în care au solicitat recalcularea pensiei, cu includerea indicelui de corecție prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010.

Extras din DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „la înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Curtea Constituțională constată că, în realitate, criticile de neconstituționalitate privesc sintagma „la înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, care, în redactarea sa integrală,are următorul cuprins: „Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.”

Prin Încheierea din 17 decembrie 2018, pronunțată în Dosarul nr.3457/108/2017, Curtea de Apel Timișoara – Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.170 alin.(1) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepția a fost ridicată de o persoană  cu prilejul soluționării unei cauze în care a solicitat recalcularea pensiei.În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia arată, în esență, că dispozițiile art.170 din Legea nr. 263/2010, care prevăd că indicele de corecție a punctajului mediu anual în funcție de care se calculează pensia se acordă la „înscrierea iniţială la pensie”, sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că se aplică și persoanelor care au obținut pensie de invaliditate înaintea intrării în vigoare a Legii nr.263/2010, cu efectul excluderii acestora de la acordarea acestui indice cu prilejul calculării pensiei pentru limită de vârstă în condițiile acestei din urmă legi. În acest sens, precizează că pensia de invaliditate nu poate fi apreciată ca o înscriere inițială la pensie, având în vedere atât caracterul aleatoriu al acesteia, cât și principiul egalității prevăzut de dispozițiile art.2 lit.d) din Legea nr.263/2010, potrivit cărora tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, aflați în aceeași situație juridică, trebuie să li se asigure un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. În caz contrar, este încălcat principiului egalității în drepturi a cetățenilor, deoarece elementul aleatoriu al pierderii capacității de muncă nu justifică un tratament diferit între persoanele pentru care Legea nr.263/2010 prevede aceleași condiții de pensionare pentru limită de vârstă. […]

Autorii excepției amintesc că rațiunea instituirii indicelui de corecție afost aceea de atenuare a efectelor negative generate de modul inițial de calcul al pensiei, care determinăpentru toate persoanele care intră sub incidența noii legi un punctaj mediu anual mai mic prin creșterea stagiului complet de cotizare.  Totodată, autorii excepției susțin că pensia pentru limită de vârstă este una de sine stătătoare și nu decurge din pensia de invaliditate, modul de stabilire intrând sub incidența art.95 din Legea nr.263/2010. De asemenea, autorii invocă cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, în sensul că legiuitorul nu poate impune condiții nerezonabile pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțialcapacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite și a accidentelor care nu au legătură cu munca în privința acordării pensiei de invaliditate. […]

Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, în Dosarele nr.6342/109/2017, nr.8068/109/2017, nr.8212/109/2017 și nr.8332/109/2017, consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, textul de lege criticat fiind contrar art.16 alin.(1) din Constituție în măsura în care nu se interpretează în sensul că se aplică tuturor categoriilor de beneficiari ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă se stabilesc potrivit Legii nr.263/2010. Astfel, arată că interpretarea sintagmei „înscrierea inițială la pensie” ca referindu-se la înscrierea pentru prima oară la orice categorie de pensie tinde să discrimineze persoanele care, datorită atingerii vârstei cerute de legea nouă, sunt supuse calculării drepturilor lor potrivit regulilor reglementate de aceasta, însă sunt exceptate de la a beneficia de corecția adusă cuantumului rezultat, prin aplicarea art.170, deși se află în situația egală de a ajunge la un calcul defavorizant pentru a cărui înlăturare acest text a fost edictat. Aceleași reguli de calcul al pensiei nu pot fi aplicate diferit pensionarilor pentru simplul fapt că au mai beneficiat anterior de drepturi de pensie, fie de invaliditate, fie anticipată, stabilite sub imperiul altor reguli, cele ale Legii nr.19/2000, căci scopul legii este acela de a reface diferența de punctaj, și nu de a acorda indicele de corecție doar după criteriul vârstei sau al datei pensionării. În caz contrar, s-ar introduce un criteriu de diferențiere constând în data inițială a pensionării, cu consecința exceptării de la norma de protecție, contrarvoinței legiuitorului. […]

În consecință, Curtea constată că se creează o diferență de tratament juridic între persoanele care au obținut inițial o pensie de invaliditate potrivit Legii nr.19/2000 în raport cu persoanele care au obținut același tip de pensie în temeiul Legii nr.263/2010,din perspectiva condițiilor de calcul al pensiei pentru limită de vârstă stabilită, care se acordă, în ambele situații, în condițiile Legii nr.263/2010. […]

În concluzie, având în vedere cele mai sus reținute, Curtea constată că, în ceea ce privește persoanele care au obținut pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000, interpretarea sintagmei „la înscrierea iniţială la pensie”,cuprinsă în conținutul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, în sensul că acestora nu li se acordă indicele de corecție prevăzut la alin.(1) al aceluiași articol de lege cu prilejul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în condițiile de stagiu de cotizare și vârstă legală de pensionare prevăzute de Legea nr.263/2010 creează un tratament juridic diferit, care nu este susținut de o justificare obiectivă și rezonabilă, fiind astfel contrar prevederilor constituționale care consacră egalitatea în drepturi a cetățenilor. Prin urmare, Curtea apreciază că această sintagmă legală este constituțională doar în măsura în care se interpretează că pentru persoanele care au obținut pensie de invaliditate potrivit Legii nr.19/2000 înscrierea inițială la pensie se referă la momentul când stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condițiile Legii nr.263/2010, respectiv atunci când a fost acordată pensia pentru limită de vârstă. […]

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ admite excepția de neconstituționalitate ridicată de petenți și constată că sintagma „înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010. Definitivă şi general obligatorie.

Citește tot documentul aici…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.