Proiectul de hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar se află pe agenda şedinţei Guvernului României din 4 august 2017.

“Art.1 Prezenta hotărâre stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) certificatul de orientare şcolară şi profesională reprezintă documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului București de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în învăţământul de masă sau în învățământul special.

b) prin sintagma „copii cu CES” se înțelege copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale

școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.

(2) Beneficiarii sunt copiii școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) copiii cu CES integrați în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;

b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă;

c) copiii cu CES din învăţământul special;

d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;

e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Art.3 (1) Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, denumite în continuare drepturi.

(2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

(3) Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbăta, duminica, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.

(4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocației de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

Art.4 (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin.(1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmarea stabilirii unei măsuri de protecţie specială,

conform prevederilor legale în vigoare;

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), alocația de hrană nu se acordă în situația în care copiii cu CES școlarizați în învățământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de învățământ sau de către unități ale sistemului de protecție specială din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major/părintele/reprezentantul legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naştere al beneficiarului;

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

e) declarație pe propria răspundere a beneficiarului major/reprezentantului legal al copilului cu

CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1;

f) declarații pe propria răspundere a beneficiarului major/părintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexa nr.2.a și anexa nr.2.b.

Art.6 (1) În vederea fundamentării sumelor necesare finanțării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ și ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația întocmirii și transmiterii documentelor solicitate de administrațiile județene ale finanțelor publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la termenele precizate.

(2) Sumele aprobate anual județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, se repartizează pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.

(3) Pentru copiii care sunt orientați școlar și profesional ulterior întocmirii termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanțate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz.

(4) Finanțarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învățământul special și pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul județului/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii cu CES.

(5) Sumele primite potrivit alin. (2) se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorilor „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” cod 11.02.01, respectiv „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București” cod 11.02.02.

(6) Pentru clasele/grupele speciale organizate în învățământul de masă, finanțarea drepturilor se asigură

din bugetul județului, prin transferuri din bugetul județului către bugetul local al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ în cadrul căreia este integrată clasa/ grupa. Creditele bugetare destinate finanțării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES integrați in clase/grupe speciale organizate în învățământul de masa se reflectă în bugetul județului cu ajutorul indicatorului ”Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă” cod 51.01.64 și se comunică unităților administrativ-teritoriale primitoare, în vederea cuprinderii acestor sume în bugetul propriu.

(7) Sumele transferate din bugetul județului potrivit alin.(6), se reflectă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului ”Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă”, cod 43.02.30.

(8) La partea de cheltuieli, creditele destinate plății drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urmează cursurile unităților de învățământ special de stat, precum și ale tuturor copiilor integrați în unitățile de învățământ de masă, de stat, se reflectă în bugetele unităților de învățământ la care sunt înscriși beneficiarii, la capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învățământ, la titlul „Asistență socială” cod 57, articolul „Ajutoare sociale” cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar” cod 57.02.01.

(9) Pentru finanțarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în unitățile de învățământ particular sau confesional acreditat, special sau de masă, creditele se reflectă în bugetul

local, capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învățământ, la titlul „Alte transferuri” cod 55, articolul „Transferuri interne” cod 55.01, alineatul „Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat” cod 55.01.63.

(10) Sumele primite potrivit dispozițiilor alin. (9) de către unitățile de învățământ preuniversitar particular sau confesional acreditat, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(11) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, repartizate cu această destinație prin legile bugetare anuale și prin cele de rectificare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se restituie la bugetul de stat de către unitățile administrativ-teritoriale care le-au primit.

Art. 7 (1) Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.

(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face la începutul anului școlar/momentului depunerii cererii și se menține pe tot parcursul anului școlar

Art.8 (1) În execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii//elevii/tinerii cu CES au fost prezenți la școală sau au absentat motivat.

(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu excepţia celor

reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.

Art. 9 Anexele nr. 1, 2.a și 2.b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.”

4 Comments

  1. Bălan Mariana

    Nu înțeleg tinerilor cu CES care urmează studii superioare de ce nu li se acorda acest sprijin. Gândesc ca si-ar acoperi cheltuielile legat de transport și alte lucruri ce apar? Ei daca au terminat liceul nu mai au nevoi.?

  2. De ce nu spune nimeni ca toate aceste sume se majoreaza cu 50% daca elevul( copilul are si certificat de handicap), potrivit art 129 al 3 din Legea 272/2004, Legea protectiei copilului.

  3. COPIII INSCRISI IN SCOLILE SPECIALE ,DAR CARE NU SUNT INTERNATI IN INTERNATUL SCOLI SUNT EXTERNI NU MANANCA LA CANTINA SCOLI DIN DIFERITE MOTIVE MEDICALE AU DREPTUL LA ALOCATIA DE HRANA?

    • Pana anul trecut amluat aceste drepturi,anul asta vad ca scoala a inceput sa faca figuri pentru ca ei au cantina,dar copilul meu nu mamanca ceea ce dau ei de mancare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.