Consiliul Național al Dizabilității din România aduce în atenția alegătorilor care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza unor boli sau a invalidității că pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. Cererea se face cel târziu în preziua alegerilor. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare.

Descarcă CERERE-URNĂ-SPECIALĂ-mobilă aici…

Conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Art. 47.

(1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

Extras din DECIZIA 56D/12.04.2019 a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019:

Art. 1. – (1) Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor.

(2) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află.

(3) În acest sens, birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 25 mai 2019, prezenţa la sediul secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale.

Art. 2. – (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului de calculator să preînregistreze în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare cu urna specială, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care se deplasează cu urna specială, pe baza semnăturilor în extrasul din lista electorală suplimentară.

(2) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.

Art. 3. – (1) în cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, sunt înscrise în lista electorală permanentă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

a) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală permanentă pe extrasul din lista electorală suplimentară;

b) semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din lista electorală suplimentară;

c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. (votează cu urna specială). în cazul în care, la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală permanentă, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.

2) în situaţia în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, sunt înscrise în lista electorală specială, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

a) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală specială pe extrasul din lista electorală suplimentară;

b) semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din lista electorală suplimentară;

c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. în cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală specială, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.

3) în cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală specială şi, urmare a verificării realizate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, rezultatul obţinut este că respectivii alegători nu şi-au mai exercitat dreptul de vot şi nu există impedimente pentru ca aceştia să poată vota, preşedintele biroului electoral, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează următoarele operaţiuni:

a) trece datele de identificare ale persoanelor netransportabile, prevăzute în cererile de votare, pe lista electorală suplimentară;

b) înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista electorală suplimentară prevăzută la lit. a) pe extrasul din lista electorală suplimentară;

c) înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S. în cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, constată că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura alegătorului, radiază alegătorul din lista electorală suplimentară, prin bararea cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. în cazul în care constată că alegătorul nu şi-a exercitat dreptul de vot şi nu a semnat în extras, radiază cu o linie orizontală menţiunea V.U.S.

d) semnează şi ştampilează cu ştampila de control lista electorală suplimentară şi extrasul din lista electorală suplimentară.

Art. 4. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:

a) urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
b) buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
c) o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
d) timbre autocolante;
e) o tuşieră;
f) cel puţin un pix de culoare albastră;
g) extrasul din lista electorală suplimentară ce conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.

Art. 5. – (1) Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţită de pază, se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.

(2) Odată ajunşi la adresa unde se află alegătorul netransportabil, membrii echipei prevăzute la alin. (1) vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil.

(3) Membrii echipei prevăzute la alin. (1) se vor asigura că alegătorul netransportabil semnează în extrasul din lista electorală suplimentară în dreptul datelor privind identitatea sa.

(4) După realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) şi (3), membrii echipei arătate la alin. (1) înmânează alegătorului un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.

(5) Echipa prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea secretului votului.

Art. 6. – (1) Alegătorii netransportabili care votează prin intermediul urnei speciale sunt radiaţi din listele electorale existente la secţia de votare.

(2) La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. al din procesul-verbal privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă (fără a scădea numărul alegătorilor care au fost radiaţi întrucât au votat cu urna specială şi au semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).

(3) La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a2 din procesul- verbal privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală specială (fără a scădea numărul alegătorilor care au fost radiaţi întrucât au votat cu urna specială şi au semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).

(4) Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor din lista electorală permanentă, din lista electorală specială şi din lista electorală suplimentară, precum şi a menţiunilor V.U.S. neradiate, înscrise în acestea.

Art. 7. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

(2) Dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 25 mai 2019, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

(4 )Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin. (3) vor informa biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.

(5) Dispoziţiile art. 2- art. 6 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 8. – (1) Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei speciale potrivit procedurii prevăzute la alin. (2)- (8).

(2) Directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa alegătorilor deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cu suficient timp înaintea de ziua de referinţă.

(3) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele prevăzute la alin. (1) şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu cu două zile înainte de ziua de referinţă.

(4) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul resortisant, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil.

(5) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul comunitar, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa din România, unitatea administrativ- teritorială din România în ale cărei liste electorale speciale a fost înscris.

(6) Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor întocmite potrivit alin. (3) – (5) la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.

(7) în ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială şi cu o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în spaţiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

(8) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. în acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.

(9) Prevederile alin. (l)-(8) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute.

(10) Dispoziţiile art. 2 – art. 6 și cele ale art 7 alin (3) se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 9. – (1) Persoanele aflate în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale, în condiţiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde execută măsura.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a hotărârii judecătoreşti sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu şi poate fi depusă de orice persoană.

(3) Dispoziţiile art. 2 – art. 6 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 10. – Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, urna specială să se afle în sediul biroului electoral al secţiei de votare.

Art. 11. – Birourile electorale judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri în vederea redistribuirii de buletine de vot către birourile electorale ale secţiilor de votare care nu dispun de suficiente buletine de vot, pentru a asigura exercitarea dreptului de vot de către alegătorii prezenţi la secţia de votare sau care au solicitat urna specială.

Art. 12. – (1) Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială şi care doresc să voteze prin intermediul urnei speciale, se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, însoţite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.